Przed Bierzmowaniem

Kurs przygotowawczy

Wybór imienia

Świadek bierzmowania

W naszej diecezji przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata.

W okresie przejściowym po reformie edukacji obejmuje VI, VII i VIII klasę szkoły podstawowej oraz III klasę gimnazjum.

Miejscem właściwym przygotowania do przyjęcia sakramentu bierz­mowania jest parafia, do której kandydat przynależy. W uzasadnionych przypadkach kandydat do bierzmowania może podjąć przygotowanie także poza własną parafią. Duszpasterz podejmujący się przygotowania kandydata jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie jego własnego proboszcza. Miejscem przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie pa­rafia, w której miało miejsce przygotowanie. Kandydat, przygotowany poza własną parafią, a pragnący przyjąć sakrament bierzmowania we własnej parafii, musi własnemu proboszczowi przedstawić zaświadczenie o odbyciu przygotowania.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania jest osobiste zgłoszenie się kandydata w parafii przygotowania w ogłoszonym terminie, złożenie pisemnego uzasadnienia chęci przyjęcia bierzmowania oraz przedłożenie Indeksu nauki religii, potwierdzającego ukończenie katechizacji w zakresie szkoły podstawowej.

Formularz deklaracji kandydata do bierzmowania można pobrać TUTAJ.

Przygotowanie do bierzmowania może rozpocząć także kandydat, który nie ukończył katechizacji w zakresie szkoły podstawowej. Dusz­pasterz ma obowiązek zbadać okoliczności i powody niedopełnienia obowiązku udziału w katechezie. Jeśli uzna potrzebę uzupełnienia wiedzy katechizmowej kandydata, zorganizuje dla niego - we współpracy ze szkolnym katechetą - kurs katechumenatu.

Kandydaci ochrzczeni poza parafią Łubowice są proszeni o przedstawienie skróconego odpisu aktu chrztu (ad sacra) najpóźniej do końca kwietnia roku, w którym przyjmą sakrament (dokument taki można uzyskać w kancelarii parafialnej parafii, w której chrzest się odbył).

Przygotowanie obejmuje następujące tematy:

  1. (kl. VI SP) - „W komunii z Jezusem” - ponieważ istotą chrześcijaństwa nie jest doktryna, ale Osoba, którą jest Jezus Chrystus, dlatego w pierwszym roku koncentrujemy się na Osobie Jezusa. Staramy się odpowiedzieć na pytania: Kim jest Jezus? Kim ja jestem wg zamysłu Boga? Jak mogę nawiązać relację z Jezusem? Jak powinna wyglądać moja relacja z Jezusem i w jaki sposób ją rozwijać?
  2. (kl. VII i VIII SP) - „Kościół naszym domem” - w drugim roku koncentrujemy się na wspólnocie Kościoła. Dzisiaj często ludzie przyjmują sposób myślenia: „Chrystus - tak, Kościół - nie”. Dlatego w tym roku staramy się zgłębić prawdę, czym jest Kościół, po co został powołany, ale i uzasadnić, jak ważna jest nasza obecność w nim. Z osobistej więzi z Jezusem wynika konieczność identyfikowania się z Kościołem, dobrego myślenia o Kościele oraz osobistego zaangażowania w życie Kościoła.
  3. (kl. IIIG) - „Być solą ziemi i światłem świata” - w trzecim roku skupiamy się na wyjaśnieniu łaski sakramentu bierzmowania, co nam daje, kim czyni i do czego zobowiązuje. Mówimy o rozesłaniu przez Ducha Świętego, potrzebie naszego osobistego świadectwa wobec innych ludzi i misji Kościoła wobec świata.

Warunkiem kontynuacji przygotowania kandydata do bierz­mowania w kolejnych latach są (por. Obrzędy bierzmowania, nr 12; Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 56):  

  • udział w sakramentalnym życiu Kościoła (Msza św. niedzielna, Msza św. szkolna, regularny sakrament pokuty, itd.),
  • uczęszczanie na katechezę szkolną (co po każdym etapie przygo­towania potwierdzi katecheta),
  • udział w parafialnym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania (spotkania w grupach, zaangażowanie w działalność charytatywną w parafii, wolontariat itp.).

Po każdym etapie rocznym duszpasterz odbywa z kandy­datem indywidualną rozmowę, celem zweryfikowania realizacji ww. warunków i zmotywowania go do podjęcia wysiłku w kolejnym etapie przygotowania.

Dopuszcza się stosowanie w przygotowaniu do bierzmowania Dzien­niczka kandydata do bierzmowania, będącego potwierdzeniem udzia­łu kandydata w życiu sakramentalnym i spotkaniach formacyjnych. Informacje w nim zawarte mają być przede wszystkim podstawą do motywującej rozmowy z kandydatem na zakończenie każdego etapu przygotowania.

Warunkami ostatecznego dopuszczenia kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania są:

  • uzyskanie pozytywnej opinii proboszcza
  • uzyskanie pozytywnej opinii katechety szkolnego o postawie kandydata,
  • pozytywny wynik indywidualnej rozmowy proboszcza z kandy­datem, weryfikującej ostatecznie jego przygotowanie.

Imię do bierzmowania

Kandydatom do bierzmowania zaleca się pozostawienie imienia chrzcielnego dla podkreślenia kontynuacji wtajemniczenia chrześcijań­skiego. Kandydat może jednak wybrać sobie nowe imię, zwłaszcza gdy imię chrzcielne nie figuruje wśród świętych i błogosławionych Kościoła (zob. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 60). Wybór nowego imienia znajduje uzasadnienie w zamiarze naśladowania obranego świętego i uczynienia go szczególnym duchowym patronem.

Kandydat powinien pisemnie uzasadnić wybór patrona.

Świadek bierzmowania

Kandydatowi podczas przyjmowania sakramentu bierzmowania towarzyszy świadek. Powinien nim być rodzic chrzestny lub inna osoba, która przyjęła już sakramenty wtajemniczenia i odznacza się dojrzałością chrześcijańską oraz przykładnym życiem wiary (por. kan. 893 KPK; Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 61). Nie należy natomiast dopuszczać do godności świadka rówieśnika kandydata, np. szkolnego kolegę lub koleżankę.

Od świadka nie wymaga się żadnych pisemnych zaświadczeń.

Kandydaci do bierzmowania powinni przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. podczas Mszy św., w której udzielany będzie sakrament bierzmowania (zob. Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej, statut 62).

Do skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii św. w tym dniu należy usilnie zachęcam także świadków, rodziców i rodzinę kandydata.

Freigeben: