Spowiedź

Modlitwa za spowiednika

Modlitwa przed spowiedzią

Spowiedź

MODLITWA ZA SPOWIEDNIKA

Spowiednik, przyjmując pokutującego grzesznika i doprowadzając go do światła prawdy, spełnia zadanie ojca, ukazuje ludziom serce Ojca Niebieskiego i przedstawia Chrystusa Pasterza. Niech zatem pamięta, że powierzono mu urząd Chrystusa, który dla zbawienia ludzi dokonał z miłosierdzia dzieła odkupienia i swoją mocą jest obecny w sakramentach (OP 10c).

Panie Jezu, powierzam Ci kapłana postawionego na mojej drodze, aby mi przewodził. Oświeć go i umocnij w jego sercu miłość, napełnij go swoim słowem i Duchem prawdy, przygotuj jego serce na przyjęcie mnie jako syna marnotrawnego. Ześlij łaskę na tego, który wysłuchuje braci i siostry poszukujących miłości i przebaczenia.
O Matko Boża, wyproś łaskę dla mojego spowiednika, aby stał się dla mnie narzędziem Bożej miłości i Twojej najczulszej miłości matczynej. Amen.

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ

Panie Jezu Chryste, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, mocą łaski Ducha Świętego pojednaj mnie z Ojcem; 
obmyj mnie we krwi swojej ze wszelkiej winy i spraw, abym żył w łasce na Twoją chwałę.

SPOWIEDŹ

Penitent:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Mam ... lat. Jestem ... (uczniem/uczennicą, ojcem/matką, mężem/żoną, wdowcem/wdową itp.).
Moja ostatnia spowiedź była przed ...
Pokutę zadaną wypełniłem(am)/nie wypełniłem(am) z powodu...
Żadnego grzechu ciężkiego nie zapomniałem(am) ani nie zataiłem(am). 
       Jeżeli jakiś grzech cięzki został zapomniany/zatajony: Przy ostatniej spowiedzi zapomniałem(am) wyznać: .../zataiłem(am): ...
Obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami: ... (wyznanie grzechów).

Penitent po wyznaniu grzechów:

Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy szczerze żałuję i postanawiam się poprawić, a ciebie, ojcze duchowny, proszę o zbawienną pokutę i rozgrzeszenie.

Spowiednik wygłasza naukę, wyznacza pokutę i zachęca do żalu za grzechy.

Penitent wzbudza akt żalu, np.: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Spowiednik udziela rozgrzeszenia:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Penitent: Amen.